BOZP a Požiarna ochrana

Naša spoločnosť sa zaoberá poskytovaním komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Poskytujeme našim zákazníkom odborné školenia v oblasti BOZP. Zabezpečujeme služby technika BOZP a autorizovaného bezpečnostného  technika dodávateľským spôsobom a komplexné a odborné  poradenstvo v oblastiach BOZP.

Cieľom našej spoločnosti je maximálne uspokojovanie potrieb našich klientov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a okamžité riešenie vzniknutých problémov.

Za zamestnávateľov zabezpečujeme v plnej miere plnenie ustanovení vyplývajúcich zo zákona č. 124/2006 .Služby sa vykonávajú dodávateľským spôsobom, ďalej poskytujeme informácie  o zmenách v legislatíve, poradenské služby na vysokej úrovni a rýchle riešenie vzniknutých problémov.

BOZP

V OBLASTI BOZP SA JEDNÁ NAJMÄ O NASLEDOVNÉ ČINNOSTI:

 • audit stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • stály dohľad nad bezpečnosťou pri práci zabezpečený pravidelnými prehliadkami pracovísk so zameraním na dodržiavanie bezpečnostných predpisov
 • vyhľadávanie rizík na pracoviskách a pri jednotlivých činnostiach, stanovenie opatrení smerujúcich k znižovaniu rizika úrazu na pracovisku
 • vykonávanie kontroly dodržiavania zásad BOZP
 • vypracovanie dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • vyšetrovanie príčin pracovných úrazov
 • vykonávanie odborných školení pre zamestnancov avedúcich zamestnancov BOZP
 • konzultačná a poradenská činnosť v oblasti BOZP
 • asistencia pri kontrole NIP (Národný inšpektorát práce)
 • návody na bezpečné používanie elektrických zariadení

V OBLASTI OCHRANY PRED POŽIARMI (OPP) SA JEDNÁ NAJMÄ O NASLEDOVNÉ ČINNOSTI:

 • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
 • vykonávanie vstupného školenia pre novoprijatých zamestnancov a periodického školenia pre všetkých zamestnancov o ochrane pred požiarmi
 • vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok v predpísaných lehotách
 • pravidelné protipožiarne prehliadky pracovísk v predpísaných termínoch so zameraním na dodržiavanie právnych predpisov
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
 • určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb
 • vypracovanie projektovej dokumentácie a technických správ PO pre požiarnu bezpečnosť stavieb
  analýzy požiarneho nebezpečenstva a iné
 • zabezpečenie kontrol prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov
 • zabezpečenie kontrol požiarnych vodovodov t.j. zariadenia pre zásobovanie vodou na hasenie požiarov
  konzultačná a poradenská činnosť na úseku ochrany pred požiarmi

ŠPECIALISTA POŽIARNEJ OCHRANY:

 • projekty protipožiarnej bezpečnosti stavby, audit vypracovaného projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby, posudky zmien, prestavieb a opráv stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby
 • určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb
 • Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb a prevádzok
Žiadosť
o kalkuláciu