Domov > Hasiaca technika > Hasiace prístroje

Hasiace prístroje

PREDAJ HASIACICH PRÍSTROJOV

Ponúkame na predaj hasiace prístroje etablované na slovenskom trhu, certifikované podľa EN 3, všetkých typov hasiacich prístrojov. Súčasťou dodávky je vešiak na hasiaci prístroj a sprievodná dokumentácia. Pre cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať na e-maily obchod@hastex.sk

Každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je povinná podľa § 5 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z.o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov si na zdolávanie požiarov obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarno – technických zariadení a udržiavať ich v akcieschopnom stave. Kontroly, opravy a inštalácie hasiacich prístrojov sa vykonávajú v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z. , ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov.

HASIACE PRÍSTROJE SA PODĽA SPÔSOBU TRANSPORTU ČLENIA NA:

  • prenosné hasiace prístroje
  • pojazdné hasiace prístroje

PRENOSNÉ HASIACE PRÍSTROJE SA PODĽA DRUHU HASIACEJ LÁTKY ČLENIA NA:

  • vodné
  • penové
  • práškové
  • CO2  (snehový)
  • halónové

 

Vyhlásenie o zhode HP Hasiace pristroje
Žiadosť
o kalkuláciu