Kontroly a servis

Naša spoločnosť je pripravená vykonať pre vás kontrolu a servis hasiacej techniky. Kontrola hasiacich prístrojov sa vykonáva Podľa § 21 a 22 vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z najmenej jeden krát za 12 mesiacov, respektíve jeden krát za 24 mesiacov, podľa druhu hasiaceho prístroja a podľa obdobia, kedy bol hasiaci prístroj uvedený na trh.

Hasiace prístroje:
Naša spoločnosť má odborne spôsobilých zamestnancov, ktorí prídu priamo na Vašu prevádzku, hasiace prístroje skontrolujú a ak to bude potrebné odoberú ich za účelom vykonania opravy, ktorá sa vykonáva v zmysle požiadaviek výrobcov hasiacich prístrojov.
Naša opravárenská dielňa je vybavená všetkými potrebnými zariadeniami na vykonanie opravy.
Periodicita kontrol hasiacich prístrojov:

 • Každých 12 mesiacov pokiaľ hasiaci prístroj nie je certifikovaný podľa EN3
 • Každých 24 mesiacov ak je hasiaci prístroj certifikovaný podľa EN3


Periodicita tlakových skúšok (opráv) hasiacich prístrojov:

 • V prípade poklesu tlaku v hasiacom prístroji
 • V prípade poškodenia alebo použitia hasiaceho prístroja
 • Každých 5 rokov tlaková skúška nádoby a skúška tesnosti nádoby (každé 2 roky pri vodných a penových hasiacich prístrojoch)


Požiarne vodovody
Naša spoločnosť vykonáva okrem kontroly hasiacich prístrojov aj kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov (požiarne vodovody - hydranty) a to podzemné, nadzemné aj vnútorné, ktorých kontrolu musí zabezpečiť podľa §15ods.2 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z. každá právnicka a fyzická osoba najmenej raz za 12 mesiacov.Pri kontrole požiarneho vodovodu (hydrantu) sa kontroluje:

 • funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijakov,
 • voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam,
 • vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou,
 • prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení,
 • označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení,
 • pohotovosť čerpacích zariadení a ich príslušenstva,
 • Pred uvedením zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov do užívania sa kontrola požiarnch vodovodov rozširuje o:
 • realizáciu zariadení na hasenie požiarov vodou podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby,
 • funkčnosť všetkých druhov ochrany potrubí,


Ak sa pri kontrole požiarneho vodovodu zistí, ze vybavenosť požiarneho vodovodu nie je úplná, alebo že nie je dostatočne označený (označenie hadicového navijáku, návod na obsluhu...) naši kontrolóri sú pripravení tieto závady odstrániť.

Súčasťou kontroly požiarneho vodovodu je aj tlaková skúška hydrantovej hadice aby sa zistilo, či nie je poškodená a odoláva skúšobnému tlaku. O tlakovej skúške hadice ako aj o kontrole požiarneko vodovodu vyhotovíme kontrolnú správu.

 

Hastex s.r.o.
Stará Vajnorská 8
831 04 Bratislava
Tel.: +421 2 49 30 00 00
Fax.: +421 2 49 30 00 09
www.hastex.sk
hastex@hastex.sk

Spolupracujúce spoločnosti:
Hastex Žilina s.r.o.
Bratislavská 20
010 01 Žilina
Mob.:+421 905 305 761

Dušan Zongor
Adamovské Kochanovce 67
913 05 pri Trenčíne
Mob.: +421 905 275 166

 

viac
Akcie
 
O firmeKontaktyKde nás nájdeteReferencie