Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – BOZP

Naša spoločnosť sa zaoberá poskytovaním komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Poskytujeme našim zákazníkom odborné školenia v oblasti BOZP. Zabezpečujeme služby technika BOZP a autorizovaného bezpečnostného technika dodávateľským spôsobom a komplexné a odborné poradenstvo v oblastiach BOZP.

Za zamestnávateľov zabezpečujeme dohľad a kontrolu plnenia ustanovení vyplývajúcich zo zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Služby sa vykonávajú dodávateľským spôsobom, ďalej poskytujeme informácie o zmenách v legislatíve, poradenské služby na vysokej úrovni a rýchle riešenie vzniknutých problémov.

V OBLASTI BOZP SA JEDNÁ NAJMÄ O NASLEDOVNÉ ČINNOSTI:
• audit stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
• stály dohľad nad bezpečnosťou pri práci zabezpečený pravidelnými prehliadkami pracovísk so zameraním na dodržiavanie bezpečnostných predpisov
• vyhľadávanie rizík na pracoviskách a pri jednotlivých činnostiach, stanovenie opatrení smerujúcich k znižovaniu rizika úrazu na pracovisku
• vykonávanie kontroly dodržiavania zásad BOZP
• vypracovanie dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
• vyšetrovanie príčin pracovných úrazov
• vykonávanie odborných školení pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov BOZP
• konzultačná a poradenská činnosť v oblasti BOZP
• asistencia pri kontrole NIP (Národný inšpektorát práce)
• implementovanie postupov podľa smernice OHSAS 18 001
• návody na bezpečné používanie elektrických zariadení

Žiadosť
o kalkuláciu