Pracovná zdravotná služba:
Naša spoločnosť je oprávnená poskytovať pracovnú zdravotnú službu / dohľad nad pracovnými podmienkami pre nerizikových zamestnancov (kategória 1 a 2) – sme zapísaní v Zozname fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2.
Pracovnú zdravotnú službu zabezpečujeme verejným zdravotníkom s dlhoročnou praxou.
Pri výkone činností pracovnej zdravotnej služby aktívne spolupracujeme so všetkými zložkami podieľajúcimi sa na zabezpečení zdravotného pracovného prostredia (bezpečnostný technik, vedúci zamestnanci, ostatní zamestnanci).
V rámci dohľadu nad pracovným prostredím a pracovnými podmienkami vykonávame u zamestnávateľa nasledujúce služby:
• Obhliadka pracovísk – vstupné a periodické posúdenie zdravotného rizika (s vytipovaním nedostatkov pracovného prostredia vzhľadom k súčasne platnej legislatíve (priestorové členenie, usporiadanie a vybavenie pracovísk, zariadenia na osobnú hygienu zamestnancov, stravovanie a podobne).
• Identifikácia nebezpečenstva jednotlivých faktorov pracovného prostredia (fyzikálne, chemické a biologické faktory, mikroklimatické podmienky,…).
• Vykonanie analýzy zdravotných rizík vyplývajúcich z expozície daným faktorom s klasifikáciou rizika.
• Vypracovanie posudkov o riziku pre jednotlivé profesie a jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia.
• Navrhnutie zaradenia prác zamestnancov do jednotlivých kategórií prác – kategorizácia prác.
• Vytvorenie návrhu plánu na zníženie alebo vylúčenie škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia.
• Pomoc pri implementácii preventívnych opatrení do praxe.

Žiadosť
o kalkuláciu