Elektronické cigarety sa tešia veľkej obľube a ľudia mylne nadobudli pocit, že elektronické cigarety nie sú škodlivé.

V praxi sa často stretávame s otázkou našich klientov o fajčení elektronickej cigarety na pracovisku.

Zákon NR SR č. 377/2004Z.z. o ochrane nefajčiarov definuje elektronické cigarety ako:

výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, ich spôsob užívania je fajčením.

Zamestnávateľ je povinný vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari, a zabezpečiť dodržiavanie tohto zákazu (v zmysle zákona NR SR č. 124/2006Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci).

Slovenská legislatíva pristupuje k elektronickým cigaretám rovnako, ako k cigaretám obsahujúcim tabak, a rovnako sa zákaz fajčiť vzťahuje aj na výrobky určené na fajčenie, ktoré neobsahujú tabak.

Zakazuje sa fajčiť:

a) na verejných letiskách, v dráhových vozidlách verejnej osobnej dopravy, vo vozidlách osobnej dopravy, v priestoroch staníc a zastávok, v čakárňach, v prístreškoch a na zastávkach, na krytých nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach do vzdialenosti štyri metre od vymedzenej plochy nástupíšť,
b) v zdravotníckych zariadeniach okrem fajčiarní, ktoré sú vyhradené na psychiatrických oddeleniach,
c) v základných školách, v stredných školách a v školských zariadeniach, v predškolských zariadeniach a v priestoroch detských ihrísk,
d) vo vysokých školách a v študentských domovoch,
e) v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní,
f) v divadlách, kinách, na výstaviskách, v múzeách, galériách a iných kultúrnych zariadeniach, v športových zariadeniach a v predajniach,
g) v
1. úradných budovách okrem fajčiarní,
2. obchodných domoch okrem priestorov v obchodných domoch, ktoré sú stavebne oddelené tak, aby škodlivé látky z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, neprenikali do verejne prístupných priestorov obchodných domov a neznečisťovali verejne prístupné priestory obchodných domov,
h) v zariadeniach spoločného stravovania okrem tých zariadení, ktoré majú pre nefajčiarov vyhradených najmenej 50 % z plochy, ktorá je stavebne oddelená od časti pre fajčiarov tak, aby do priestoru vyhradeného pre nefajčiarov neprenikali škodlivé látky z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, pričom priestor pre nefajčiarov musí byť umiestnený pri vstupe do zariadenia,
i) v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
j) v priestoroch, v ktorých sú mladiství vo väzbe alebo v ktorých vykonávajú trest odňatia slobody.
(2) Zákaz fajčenia na pracoviskách ustanovuje osobitný predpis.
(3) Obec môže všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať fajčenie aj na iných verejne prístupných miestach.

Niekoľko faktov na záver:

  • Elektronická cigareta je relatívne nový produkt a ani samotní užívatelia nevedia, čo fajčia – toto platí najmä vtedy, pokiaľ konzumenti siahajú po lacnejších náplniach.
  • Sú krajiny, kde má elektronická cigareta priznaný status liečiva (napr. Rakúsko, Holandsko) a je odporúčaná pri snahe zbaviť sa nikotínovej závislosti (postupným znižovaním dávky nikotínu).
  • Na svete sú len čiastkové štúdie, neexistuje však normalizovaná metóda ISO, ktorá by určovala, ako škodliviny vo výparoch elektronických cigariet merať.
  • Napríklad analýza Amerického úradu na kontrolu potravín a liečiv (FDA) podrobila skúškam náplne a zistila, že obsahujú karcinogénne látky a propylénglykol.

Problémom môže byť práve propylénglykol, ktorého dostávajú fajčiari touto formou do tela veľké množstvá a hoci je to neškodná látka používaná aj v liekoch, či žuvačkách, nikto nevie, čo jeho inhalovanie môže spôsobiť napríklad po dvadsiatich rokoch.

  • Elektronické cigarety sa stávajú rizikové taktiež vtedy, ak sa prehreje drôt, ktorý slúži na odparovanie kvapaliny.

 

Majte na pamäti, že neexistuje bezpečná miera fajčenia, ani bezpečná cigareta.

Žiadosť
o kalkuláciu