Dňa 01.07.2018 nadobudol účinnosť §30 ods. 1 písm. k) zákona NR SR č. 355/2007Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
Vyššie uvedený paragraf ustanovuje zamestnávateľovi povinnosť oznámiť každoročne do 15.01. v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 2. kategórie k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka.
Nakoľko sa blíži termín, kedy bude potrebné prvýkrát uplatniť túto povinnosť – január 2019, vyjadril sa k danej povinnosti Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky dňa 11.10.2018 na svojom internetovom portáli.
V súčasnosti stále prebieha vyhodnocovanie možností technického riešenia a praktické uplatnenie v aplikačnej praxi zamestnávateľmi.
O konkrétnom spôsobe oboznamovania budú informovať všetky orgány verejného zdravotníctva v SR na svojich internetových stránkach.
Rozsah oznámenia údajov o zamestnancoch vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie je určený v §30 ods. 3 zákona NR SR č.355/2007Z.z.:
a) Názov pracoviska,
b) Názov profesií s uvedením faktorov práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci vystavení,
c) Počet zamestnancov pracoviska.
Pokiaľ nie je zverejnené elektronické tlačivo a usmernenie na oznamovanie na stránkach úradov verejného zdravotníctva, zamestnávatelia neoznamujú žiadnou inou formou údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie práce.

O zverejnení elektronického tlačiva a usmernenia na oznamovanie
na stránkach úradov verejného zdravotníctva
Vás budeme včas informovať

 

Žiadosť
o kalkuláciu