Vážený klient,

V letných mesiacoch sa často stretávame s otázkou, ako vhodne zabezpečiť pitný režim pre zamestnancov na pracovisku. V tomto dokumente si Vám dovoľujeme zhrnúť základné zásady pri voľbe a zabezpečení  optimálneho pitného režimu pre zamestnancov.

Zamestnávateľ je v súlade s platnou legislatívou – § 7 Vyhlášky MZ SR č. 99/2016Z.z. povinný bezplatne zabezpečiť na pracovisku pitnú vodu a poskytovať vhodný pitný režim v záujme ochrany života alebo zdravia zamestnancov.

V záujme zamestnávateľa je prostredníctvom pitného režimu predchádzať vyčerpanosti organizmu zamestnancov, eliminovať vplyv nepriaznivých mikroklimatických podmienok a napomáhať regenerácii organizmu po prípadnej záťaži.

 

VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV A DEFINÍCIÍ:

 • Pitný režim je konzumácia dostatočného množstva vhodných nápojov, ktoré majú občerstvujúce a uhrádzajúce vlastnosti (uhrádzajúce nápoje slúžia na uhrádzanie tekutín, solí a ďalších látok stratených nadmerným potením).
 • Pitná voda je voda v jej pôvodnom stave alebo po úprave určená na pitie, varenie, prípravu potravín alebo na iné domáce účely bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z rozvodnej siete, cisterny alebo ako voda balená do spotrebiteľského balenia a voda používaná v potravinárskych podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov alebo látok určených na ľudskú spotrebu.
 • Mimoriadne teplý deň je deň, v ktorom teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni dosiahla hodnotu vyššiu ako 30 ºC. Mimoriadne chladný deň je deň, v ktorom teplota vonkajšieho vzduchu dosiahla hodnotu nižšiu ako -15ºC.
 • Neaklimatizovaný zamestnanec je zamestnanec počas troch týždňov od nástupu na pracovisko, na ktorom sa hodnotí záťaž teplom alebo záťaž chladom.
 • Pitný režim pri záťaži teplom je dopĺňanie dostatočného množstva tekutín a minerálnych látok stratených pri práci do organizmu. Pitný režim pri záťaži chladom pomáha udržiavať teplotu vnútorného prostredia organizmu.
 • Dlhodobá práca je práca zamestnanca trvajúca dlhšie ako 4 h za pracovnú zmenu.
 • Dlhodobo a krátkodobo únosný čas práce je limitovaný čas práce, ktorý sa určuje na pracovisku, na ktorom je záťaž teplom. Určuje sa v závislosti od faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy a triedy práce, teda energetického výdaja aklimatizovaného aj neaklimatizovaného zamestnanca pri zohľadnení tepelného odporu odevu (jednovrstvový, dvojvrstvový, zváračský alebo špeciálny odev pre prácu v horúčave). Dodržanie dlhodobo a krátkodobo únosného času práce sa zabezpečuje striedaním práce a odpočinku.

 

 

Trieda práce sa určuje podľa celkového priemerného energetického výdaja pri práci

a charakteru vykonávanej činnosti/práce.

Triedu práce 1a – 4 určí zamestnávateľ v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou

na základe popisu a charakteru vykonávanej činnosti a hodnôt energetického výdaja.

 

 

POŽIADAVKY NA ZABEZPEČOVANIE PITNÉHO REŽIMU:

 1. Pitný režim je zamestnávateľ povinný pre svojich zamestnancov poskytovať na mieste výkonu práce alebo na inom vhodnom mieste na vlastné náklady.
 2. Zamestnanci musia mať za každých okolností na pracovisku zabezpečený prístup k pitnej vode. Musí byť v dostatočnom množstve umožnené dopĺňanie tekutín a za určených podmienok pri tepelnej záťaži aj minerálnych látok stratených pri práci.
 3. Zamestnávateľ zabezpečuje na pracoviskách dostatočné množstvo vhodných nápojov:
 • zdraviu neškodnú pitnú vodu (z verejnej vodovodnej siete alebo balenú pitnú vodu v zásobníkoch, alebo spotrebiteľských baleniach),
 • v opodstatnených prípadoch pri tepelnej záťaži aj minerálne nápoje uhradzujúce straty tekutín a minerálov pri práci potením a dýchaním – pri zvýšenej tepelnej záťaži zamestnancov dlhodobo vykonávajúcich prácu zaradenú do triedy 1b – 4.
 1. Súčasťou pitného režimu pri tepelnej záťaži je podávanie minerálnych nápojov zamestnancom, ktorí spĺňajú legislatívne stanovené podmienky pre skrátenie času práce, alebo ak sa toto skrátenie času práce u nich predpokladá (čas práce sa musí upraviť tak, aby bol dodržaný dlhodobo a krátkodobo únosný čas práce). Ide o:
 • výkon pracovnej činnosti na vnútorných pracoviskách, kde je pri záťaži teplom z technologických dôvodov prekračovaná hodnota prípustnej operatívnej teploty pre danú triedu práce (patria tu napr. rizikové práce),
 • výkon pracovnej činnosti na vonkajších pracoviskách počas mimoriadne teplých dní (teplota v tieni > 30 °C).
 1. Pri práci vykonávanej na vnútornom pracovisku sa záťaž teplom hodnotí podľa operatívnej teploty alebo výslednej teploty guľového teplomeru v spojení s relatívnou vlhkosťou vzduchu a rýchlosťou prúdenia vzduchu. Na zhodnotenie záťaže teplom na vonkajších pracoviskách počas mimoriadne teplých dní možno použiť údaje získané orientačným meraním (teplomerom) alebo údaje získané zo spravodajstva štátnej hydrologickej alebo meteorologickej služby.
 2. Pri vyššie uvedenej záťaži teplom sa prostredníctvom pitného režimu nahrádza zamestnancom najmenej 70 % tekutín stratených počas pracovnej zmeny potením a dýchaním.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimálne množstvo poskytovaných tekutín za 8 h zmenu (platí pre rýchlosť prúdenia vzduchu (va) ≤ 1.ms-1 a relatívnu vlhkosť vzduchu (rh) ≤ 70 %) podľa prílohy č. 4 vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z.

Trieda práce Energetický výdaj

qM [W.m-2]

Náhrada tekutín za pracovnú zmenu
teplota (°C) litre (l)**
1a ≤ 80 31 – ≥ 36 0,9 – 2,7 (0,36)
1b 81 – 105 27 – ≥ 34 0,9 – 3,1 (0,24)
1c 106 – 130 24 – ≥ 32 0,9 – 2,8 (0,24)
2a 131 – 160 20 – ≥ 29 0,9 – 2,8 (0,21)
2b 161 – 200 16 – ≥ 27 0,9 – 2,8 (0,17)
3 201 – 260 15 – ≥ 24 1,2 – 3,0 (0,2)
4 viac ako 260 15 – ≥ 21 1,6 – 3,0 (0,23)

**Náhrada tekutín na pracoviskách triedy práce 1 až 4 sa ustanoví prepočtom v závislosti na teplote – teda na každý 1 °C nad dolnou hranicou rozpätia pre príslušnú triedu práce sa pripočíta k základnej hodnote náhrady tekutín pre danú triedu práce hodnota uvedená v zátvorke. Ak teplota pracovného prostredia presahuje maximálnu hodnotu pre danú triedu práce, nie je potrebné ďalej zvyšovať odporúčané množstvo tekutín nad hodnotu, ktorá je daná pre maximálnu hodnotu

 

CHARAKTERISTIKA POSKYTOVANÝCH NÁPOJOV:

 • Vhodný pitný režim napomáha regenerácii organizmu po záťaži, ale najmä zlepšuje aktuálny stav organizmu v priebehu záťaže. Pre optimálny priebeh regenerácie organizmu je preto potrebné zabezpečiť nielen dostatočný prísun vody, ale musí sa nahradiť aj vhodné množstvo minerálnych látok vylúčených z organizmu.
 • Čistá pitná voda ako nahrádzajúci, resp. občerstvujúci nápoj sa pre zamestnancov vystavených tepelnej záťaži príliš neodporúča, nakoľko sa rýchlo vstrebáva, čo môže viesť k prechodne nežiaducemu zrieďovaniu krvi. Čistá voda ako hypotonický roztok nezabezpečuje dostatočnú elektrolytovú rovnováhu a netíši dostatočne pocit smädu. Ak sa privedie do organizmu veľké množstvo hypotonickej tekutiny, rýchlo sa absorbuje a naviaže sa v bunkových a mimobunkových tekutinách. Výsledkom je tzv. tkanivová hypotónia, ktorá môže byť sprevádzaná zdravotnými ťažkosťami, napríklad kŕčmi, črevnými poruchami, svalovou slabosťou, poklesom pracovného výkonu, príp. neschopnosťou fyzickej činnosti.
 • Nápoje, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancom v rámci pitného režimu pri záťaži teplom, majú mať primerané uhrádzajúce a občerstvujúce vlastnosti. Musia byť zdravotne neškodné, majú mať vhodné chuťové vlastnosti a teplotu.
 • obsah cukru do 6 %, pretože sladké nápoje zvyšujú pocit smädu
 • nesmú obsahovať ani malé množstvo alkoholu,
 • nízky obsah soli (Na),
 • nízky obsah CO2 (najlepšie nesýtené, príp. jemne sýtené),
 • v prípade poskytovania minerálnych nápojov pri záťaži teplom sa odporúča podávanie stredne mineralizovaných vôd (500 až 1 500 mg/l), pričom minerálna voda by mala tvoriť aspoň polovicu odporúčanej dávky tekutín. Druhú polovicu odporúčanej dávky by mala dopĺňať pitná voda.
Žiadosť
o kalkuláciu