Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – BOZP

Spoločnosť HASTEX patrí medzi spoločnosti, ktoré sa zaoberajú poskytovaním služieb  v oblasti BOZP a  má viac ako 25 ročnú tradíciu. Zaoberáme sa poskytovaním komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Poskytujeme výkon činností BOZP, akými sú:
Odborné školenie BOZP pre zamestnancov
BOZP školenie vykonávame podľa dohody vo vlastných priestoroch alebo u zákazníka.
Bepečnostný technik vykonáva nasledovné činnosti:
• vykonávanie činností súvisiacich so zabezpečením pravidiel BOZP a OPP na pracovisku,
• vykonávanie kontrolnej činnosti BOZP a OPP,
• oboznamovanie zamestnancov a subdodávateľov s predpismi na zaistenie BOZP a OPP,
• príprava a aktualizácia dokumentácie v oblasti BOZP a OPP,
• spolupráca s dozornými orgánmi,
• spracovanie správ o činnosti BOZP a OPP,

Služby vykonávame v rámci celého Slovenska. Otázky a odpovede
Čo to je BOZP ?
Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci možno charakterizovať ako súbor opatrení, zásad, princípov, postojov, správania a aktivít, ktoré pomáhajú eliminovať nepriaznivé dôsledky práce. Pojem „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ je známy aj pod skratkou BOZPJe zamestnávateľ povinnýzabezpečovať BOZP ?
Áno, zamestnávateľ je povinný zabezpečovať BOZP v zmysle  zákona NR SR č. 124/2006Z. z. v znení neskorších predpisov.

Patrí práca vo výškach do problematiky BOZP ?
Áno patrí, zamestnanci spoločnosti HASTEX sú oprávnení školiť zamestnancov na práce vo výškach.

Školenie BOZP cena ?
Cena školenia závisí od rôznych parametrov, ako sú najmä: počet zamestnancov, rizikovosť pracoviska – výroba alebo administratíva. Pre vypracovanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

V prípade doplňujúcich  otázok nás môžete kontaktovať telefonicky, alebo mailom:
Ing. Tibor Kalčík +421 905 496 527, kalcik@hastex.sk
Mgr. Eva Dolinská +421 905 542 530, dolinska@hastex.sk

 

Žiadosť
o kalkuláciu