Ergonómia na pracovisku:
Pracovné prostredie je jedným z významných faktorov, ktorý ľudia zvažujú pri výbere povolania,
ale aj pri zotrvaní v ňom. Pozitívne a negatívne faktory pracovného prostredia ovplyvňujú správanie,
nálady, pocity zamestnanca a odzrkadľujú sa predovšetkým na jeho práci a zdravotnom stave. Z tohto
dôvodu je nesmierne dôležité, aby zamestnávatelia vytvárali vhodné pracovné prostredie pre svojich
zamestnancov a dbali na fyzikálne, organizačné, hygienické, estetické, sociálno-psychologické
podmienky, či podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, priestorové a funkčné riešenie
pracoviska.

Práca v kancelárii zvyčajne zahŕňa celodenné sedenie na stoličke pri počítači. Ide o pozíciu, ktorá
ovplyvňuje a posilňuje stres každej časti tela. Aby nedošlo k namáhaniu chrbtice, je dôležité mať
pracovný priestor zariadený tak, aby pracoval ergonomicky pre Vás. Pozornosť venujeme aplikovaniu
najúčinnejších a bezpečných poznatkov do praxe, zaoberáme sa rôznymi pracovnými zariadeniami
a prostrediami, ktoré zamestnanci využívajú. Tým vieme ovplyvniť rastúce náklady zamestnávateľov
spojených s práceneschopnosťou, či pracovnými úrazmi.

Žiadosť
o kalkuláciu