Kontroly vodovodov (hydrantov)

Naša spoločnosť ponúka výkon kontroly hydrantov, ktoré vykonávame v zmysle Vyhlášky MV SR č.699/2004Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, vrátane tlakových skúšok hadíc.

 

Našim klientom ponúkame:

 1. a) realizáciu zariadení na hasenie požiarov vodou podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby,
  b) kontrolu funkčnosti všetkých druhov ochrany potrubí,
  c) kontrolu funkčnosti odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijakov,
  d) kontrolu voľného prístupu k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam,
  e) kontrolu vybavenosti hadicových zariadení predpísanou výzbrojou,
  f) kontrolu prevádzkových parametrov odberných miest a hadicových zariadení,
  g) označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení,
  h) kontrolu pohotovosti čerpacích zariadení a ich príslušenstva,
  i) kontrolu množstva vody v nádržiach,
  j) kontrolu nepriepustnosti nádrží.

  Kontrola zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania sa vykonáva najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých častí zariadení neurčí kratšiu lehotu.

Objednať službu

Objednať službu

Kontakt

Kontakt
Žiadosť
o kalkuláciu