Požiarna ochrana

Každá právnická a fyzická osoba – podnikateľ má povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi.
Prostredníctvom našich kvalifikovaných a skúsených pracovníkov Vám zabezpečíme komplexné služby na úseku ochrany pred požiarmi.
Výkon služieb technika požiarnej ochrany na pracovisku zahŕňa:

 • vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi,
 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vykonávanie vstupných a opakovaných školení o ochrane pred požiarmi,
 • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby,
 • asistenciu pri kontrolách štátnych orgánov,
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,
 • Konzultačné a poradenské služby na úseku OPP.

 

Výkon služieb špecialistu požiarnej ochrany zahŕňa:

 • vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb,
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení,
 • spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru.

Objednať službu

Objednať službu

Kontakt

Kontakt
Žiadosť
o kalkuláciu